Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri

Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete dair bir yazılı sözleşme yaparlarsa sözleşmede yazan ücret geçerli sayılır.

Sözleşme yapılmamışsa tarifede yazan vekalet ücreti geçerli sayılacaktır. Sözleşmede belirli bir tutar yazıyor olabilir. Belirli bir tutar yazması durumunda bu meblağ ödenmelidir. Sözleşmede satılacak gayrimenkulün bedeli üzerinden yüzdelik avukatlık ücreti de belirlenebilir.

Satılacak taşınmazların müvekkilin hissesine düşecek tutarın %20’si vekalet ücreti olarak kararlaştırılmıştır, denilebilir. Bu sözleşme geçerlidir.

blank

Avukatlık Ücreti Kesin ve Belirlenebilir Olmalıdır

Avukat, dava sırasında yahut davadan önce muhammen (tahmin edilmiş) bir bedele göre para istemez ise; dava sonucunda müvekkil hissesine düşecek bedelin kanuni sınırlar içinde kalan yüzdesinin kendisinin olacağı şeklinde bir sözleşme yapıldıysa, dava sonucunda bu miktara hak kazanacaktır.

Örnek Durum

Ali Bey, bir gayrimenkul davası için Avukat Ayşe Hanım’a başvurmuştur. Ali Bey, babasından kalan mirasın paylaşımı konusunda kardeşleriyle anlaşmazlığa düşmüştür. Gayrimenkulün piyasa değeri tahmini olarak 1.000.000 TL olarak değerlendirilmektedir. Ali Bey, mirastan alması gereken payın %25 olduğunu ve bu da 250.000 TL yapacağını düşünmektedir.

Avukat Ayşe Hanım, Ali Bey’den dava süreci başlamadan herhangi bir ücret talep etmemiştir. Ancak, taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, dava sonucunda Ali Bey’in alacağı miktarın %20’si Avukat Ayşe Hanım’ın olacaktır.

Dava Sonucu: Dava sonucunda mahkeme, gayrimenkulün değerini 1.200.000 TL olarak tespit eder ve Ali Bey’in mirastan alması gereken payı %25 olarak onaylar. Böylece, Ali Bey’in payına düşen miktar 300.000 TL olur.

Anlaşmaya göre, Avukat Ayşe Hanım’ın alacağı ücret: 300.000 TL x %20 = 60.000 TL

Sonuç olarak, Avukat Ayşe Hanım dava sonucunda 60.000 TL tutarında bir ücrete hak kazanır. Bu durum, avukatın dava süreci başlamadan önce sabit bir ücret almadan çalıştığı ve ücretini davanın sonucuna bağlı olarak aldığı bir durumu örneklendirmektedir.

blank

Haksız Yere Avukat Azletmeyin

Avukatlık ücreti ödememek için avukatı azletmek mantıklı bir yöntem değildir. Haksız yere avukatın azledimesi durumunda avukat ücretin tamamına hak kazanacaktır. Eğer avukatı azletmek istiyorsanız avukatın mesleki sorumluluğunu yerine getirmemiş olması, açık bariz bir hatasının olması gerekir.

Avukatlık Kanunu m.174/2

Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden
dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.

‘’Hal böyle olunca davacının haksız olarak azledildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda haksız azil nedeniyle davacının vekalet ücreti alacağı muaccel hale gelmiştir. Taraflar arasında imzalanmış olan 05.02.2008 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin 2.maddesinde; “Avukata bu işten ötürü izale-i şuyu davasına konu edilen ilgili gayrimenkulun satış bedelinin %15’i oranında vekalet ücreti, dava sonunda peşin olarak ödenmek üzere taraflarca kararlaştırılmıştır…” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır. Hal böyle olunca, az önce sözü edilen sözleşmenin 2. maddesi gereği, davacının, taşınmazın belirlenecek olan satış değeri üzerinden hesaplanacak akdi vekalet ücretine ve …Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından davalı lehine hükmedilen karşı yan vekalet ücretine hak kazanacağı gözetilerek karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir’’ T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/40470 Karar No: 2015/34951 Karar Tarihi: 01.12.2015

blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Reddedilirse ve Kaybedilirse Avukat Ücrete Hak Kazanır Mı?

Ortaklığın giderilmesi davası reddedilirse müvekkil lehine alacak hakkı veren bir bedel doğmuş olmayacağı için davacı vekili, sözleşmede düzenlenen hisse üzerinden ücret alma şartını işletemeyecektir.

Zira ortaklık giderilmeyecek, davacı lehine bir hisse doğmayacaktır. Böyle bir ihtimalde tarifeye göre maktu vekalet ücreti doğar.

‘’Taraflar arasındaki….tarihli vekalet ücret sözleşmesinde, “Mustafa Altunay iş bu izale-i şüyu davası için taşınmazın mahkeme tarafından takdir edilen bedelinden M. A. hissesine düşen tutar üzerinden %2,5 oranında kısmını dava vekalet ücreti olarak nakden ve defaten ödeyecektir.” düzenlemesi ile vekalet ücreti kararlaştırılmış olup, buhaliyle derdest ortaklığın giderilmesi davasında dava değeri ve/veya hükmolunan miktar belirli olmadığından, davanın reddedilmesi halinde mahkeme tarafından takdir edilen bir bedel olamayacağı gibi, taşınmazın mahkeme tarafından takdir edilecek bedelinin belirli bir yüzdesinin vekalet ücreti olarak ödeneceği şeklinde kararlaştırılan sözleşme kanunda ifadesini bulan ‘dava olunan veya hükmolunan şeyin belli bir yüzdesi’ şartını taşımadığından geçersizdir.’’  Konya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. Hukuk Dairesi Esas: 2019 / 109 Karar: 2019 / 517 Karar Tarihi: 13.06.2019

Davadan Vazgeçilmesi Durumunda Avukatlık Ücrete Hak Kazanır Mı?

Davacının davadan vazgeçmesi durumunda, davacı ile anlaşan davacı avukatının avukatlık ücreti hakkı ne olur? Bu durumda davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanabilir mi?

Davadan vazgeçilmesi avukatın emeğinin yarıda kalması, çıkılan yoldan dönülmesi anlamına gelir. Burada avukatlık ücret sözleşmesine bakmakta fayda vardır. Avukatlık ücret sözleşmesinde davadan vazgeçilmesi durumunda vekalet ücretinin ne olacağı hususu muhtelemelen yazılıdır. Avukat, davadan vazgeçilmesi durumunda da kendi görevini ifa ettiği için avukatlık ücretine hak kazanacağını sözleşme maddesine eklediyse, davacı davasından vazgeçilmiş bile olsa, avukatlık ücret alacağı için dava açabilir.

blank

Sözleşmede Davadan Vazgeçilmesi Durumunda Davacı Avukatının Avukatlık Ücreti Ne Olacağı Yazmıyorsa

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 312. maddesi çerçevesinde, dava sürecinde herhangi bir tarafın davadan feragat etmesi veya davanın kabul edilmesi şeklinde beyanda bulunması halinde, bu tarafın dava sonucunda aleyhine hüküm verilmiş gibi muamele göreceği ve yargılama giderlerini ödeme yükümlülüğü altına gireceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, davacının davadan feragat etmesi durumunda, davalı tarafın, davacı tarafından yapılmış olan yargılama giderlerini üstlenmesi beklenir. Bu yargılama giderleri içerisinde avukatlık ücreti de bulunmaktadır.

Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri
MADDE 312- (1) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm
verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun
sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.
(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve
yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama
giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

HMK 312/1 gereği, davacı kendi davasından feragat ediyorsa, hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilecek ve avukatlık ücreti de yargılama gideri olduğundan kendi avukatının da avukatlık ücretini ödemesi gerekecektir.

Davadan Vazgeçen Kendi Avukatının Avukatlık Ücretini Ödemeli Midir?

Davadan vazgeçen kişi kendi avukatının avukatlık ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak, avukatla görüşerek davanın geldiği aşamaya göre harcanan emek ve mesai doğrultusunda tarafların anlaşarak makul bir ücret belirlemesi başka bir çözüm yoludur.

Davacı avukat, tarafların feragat görünümünde gizli sulh olduğundan akdi ve karşı yan vekalet ücreti alacağını istemiştir. Mahkemece avukatlık ücret kanunu değerlendirilerek davalı yönünden dava değeri üzerinden akdi ve karşı yan avukatlık ücreti kararlaştırılmalıdır. Mahkemece, bu yön göz ardı edilerek karşı yan vekalet ücreti alacağının feragatın yapıldığı tarihte muaccel ve belirli olmaması nedeniyle reddi ile akdi vekalet ücreti yönünden dava değerinin yarısı esas alınarak vekalet ücretinin belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 2407 Karar: 2017 / 6817 Karar Tarihi: 01.06.2017

Sözleşme Olmasa Dahi Avukat Ücrete Hak Kazanabilir Mi?

Sözleşme olmasa veya hüküm tam anlaşılmayacak şekilde ihtilaflı ve çeşitli anlamlar yansıtacak muallaklıkta olsa da Avukatlık Kanunu 164.madde avukatın hak ve emeğine oranla ücret alması gerektiğini ve hak ettiğini belirtir.

blank

Avukatlık Kanunu 164/4

Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava
alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dördüncü
cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar
arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.


“Dava, vekilin haberi olmaksızın feragat ile sonuçlandırılan icra ve dava dosyalarında ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacının takip ettiği ve vekalet ücretine konu olan dava dosyalarının incelenmesinde, davacı vekilin azledilmediği, davalının dava dosyalarına ve icra dosyasına dilekçe vererek feragat ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, Avukatlık Kanunun 164/4. maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre değerlendirme yapılarak akdi ve karşı yan vekalet ücreti hesaplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olduğundan Adalet Bakanlığı’nın bu yöne ilişen kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.” YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas: 2021 / 9048 Karar: 2022 / 1286 Karar Tarihi: 21.02.2022

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesinde Bütün Tarlalar Aynı Anda Mı Satışa Çıkacak?

Taşınmaz Satışının İnfazı: Elektronik Satış Sistemi Üzerinden Çoklu Taşınmaz Satışı Ortaklığın Giderilmesi Ortaklığın giderilmesi davası görülüp karar kesinleşmişse artık dosya satış müdürlüğüne verilir ve satış işlemleri başlar. Bir dosyada 20 30 parça gayrimenkulün ortaklığının giderilmesine karar verilmişse bunların her birinin...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Satış Dosyasında Kıymet Takdirine İtiraz

Satış dosyasında alınan kıymet takdiri raporuna itiraz mümkün müdür ? Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece verilen hüküm taşınmazın satışı için yeterli değildir. Mahkemece verilen kararın satış memurluğuna gönderilmesini talep etmek, satış için gerekli masrafları da satış memurluğu veznesine yatırmak gerekir. Satıştan...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor